ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    O1 โครงสร้าง
 1 โครงสร้างองค์กร
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=175
    O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 2 ข้อมูลผู้บริหาร
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=35
    O3 อำนาจหน้าที่
 3 อำนาจหน้าที่
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=170
    O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=1&n=%E0%B9%81
n%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%
n97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
    O5 ข้อมูลการติดต่อ
 5 ข้อมูลการติดต่อ
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=contact
  https://nongmathee.go.th/map.php
    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=182
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=191
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=180
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=183
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=186
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=187
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=188
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=189
    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=3&n=%E0%B8%82%E
n0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2
n%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%
n8C
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=allpic&menuid=1&n=%E0%B8%A0
n%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%
nA3%E0%B8%A1
    O8 Q&A (ถาม/ตอบ)
 8 Q&A (ถาม/ตอบ)
  https://nongmathee.go.th/index.php
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=webboard
    O9 Social Network
 9 Social Network
  https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02VZR3CGR9jXAhJ
nG7pHkT5ptEbS7oncMdoBThSi4dAhAJfBKnyjMAE4yjyFj1Qm2WEl&id=10008849837099
n8
    O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่นบุคคล
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=192
    O11 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 11 แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=3&n=%E0%B9%81
n%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%
n99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B
n8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5
    O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=10&n=%E0%B8%A3%
nE0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A
n3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8
n%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8
    O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=5&n=%E0%B8%A3
n%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%
n81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B
n8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=44&n=%E0%B8%A1%
nE0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B
n2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8
n%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
    O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=5&n=%E0%B8%84%E
n0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
n%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
    O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=27&n=%E0%B8%82%
nE0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B
n4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8
n%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8
    O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=39&n=%E0%B8%A3%
nE0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%8
n1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8
n%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8
    O18 E-Service
 18 E-Service
  https://nongmathee.go.th/e_service.php
    O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=12&n=%E0%B9%81%
nE0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9
n4%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8
n%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8
    O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=4&n=%E0%B8%9B%E
n0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94
n%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%
n88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=6&n=%E0%B8%9C%E
n0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81
n%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%
n89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=16&n=%E0%B8%A3%
nE0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8
n8%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8
n%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=29&n=%E0%B8%9B%
nE0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%8
n9%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8
n%B2
    O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
 21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  https://nongmathee.go.th/popdoc1.php?path=doc_news/doc120230123113528.
npdf&tbname=tbmenut1_tb13&news_id=24
  https://nongmathee.go.th/popdoc1.php?path=doc_news/doc120230123113639.
npdf&tbname=tbmenut1_tb13&news_id=25
  https://nongmathee.go.th/popdoc1.php?path=doc_news/doc120230123113727.
npdf&tbname=tbmenut1_tb13&news_id=26
  https://nongmathee.go.th/popdoc1.php?path=doc_news/doc120230228172710.
npdf&tbname=tbmenut1_tb13&news_id=27
    O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=14&n=
  https://nongmathee.go.th/popdoc1.php?path=doc_news/doc120230228153748.
npdf&tbname=tbmenut1_tb14&news_id=2
    O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=195
    O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=196
    O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=31&n=%E0%B8%81%
nE0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9
n9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9
n%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8
  https://nongmathee.go.th/popdoc1.php?path=doc_news/doc120230321093820.
npdf&tbname=tbg9_02&news_id=6
    O27 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 27 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=18&n=%E0%B9%81%
nE0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9
n5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8
n%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=6&menuid=
n18&n=%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E
n0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1
n%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80
  https://nongmathee.go.th/editor5/source/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0
n%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%
nE0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%8
n8%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A
    O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=helpreport
    O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=20&n=%E0%B8%82%
nE0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B
n4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8
n%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menuid=
n20&n=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E
n0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
n%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
    O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=allpic&menuid=1&n=%E0%B8%A0
n%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%
nA3%E0%B8%A1
  https://nongmathee.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=12&menu
nid=1&n=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99
n%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%
n88%E0%B8%99
    O31 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
    O32 การสร้างวัฒนตธรรม No Gift Policy
    O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
    O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
    O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
    O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 หน้า

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.